Print siden

Vedtægter for Skiltebranchen i Danmark

§ 1

Foreningens navn er Skiltebranchen i Danmark.

§ 2

Foreningens formål er varetagelse af medlemmernes interesser i økonomisk, teknologisk, faglig og kulturel henseende.

§ 3a

Foreningen serviceres af DANSKE MALERMESTRE efter den til enhver tid gældende aftale herom. Aftalen kan opsiges af foreningen efter samme regler som udmeldelse af DANSKE MALERMESTRE, dvs. skriftligt med 6 måneders varsel til en 1. juli.

§ 3b

Medlemmerne kan vælge direkte medlemskab af DANSKE MALERMESTRE og derigennem medlemskab af Håndværksrådet og Dansk Arbejdsgiverforening. Alle ordinære medlemmer i Skiltebranchen i Danmark pr. 9. marts 2002 overføres til direkte medlemskab af DANSKE MALERMESTRE. Eventuel opsigelse af medlemskabet af DANSKE MALERMESTRE følger de normale regler herom, dvs. udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel til en 1. juli.

§ 4

I foreningen kan optages skiltemalermestre eller virksomheder, der driver skilteproduktion.
Bestyrelsen skal godkende hver enkelt optagelse.

§ 5

Optagelse i foreningen regnes fra begyndelsen af det kvartal, hvor optagelsen finder sted. Ved optagelsen betaler medlemmet et indskud til foreningen. Størrelsen heraf fastsætte af generalforsamlingen.

§ 6

Foreningen fastsætter sit kontingent hvert år på generalforsamlingen.

Medlemmer, der ikke har direkte medlemskab af DANSKE MALERMESTRE, opkræves herudover, et beløb svarende til det til enhver tid gældende grundkontingent til DANSKE MALERMESTRE. Dette beløb betales til DANSKE MALERMESTRE for servicering af foreningen, jf. §3a.

§ 7

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftlig med mindst seks måneders varsel til en 1. juli.

§ 8

Såfremt et medlem kommer i restance med kontingent for to eller flere kvartaler eller med andre pligtige ydelser til foreningen, fortaber medlemmet sine rettigheder i foreningen, herunder stemmeret. Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmet slettes af foreningen uden derved at blive løst fra sine forpligtelser.

§ 9

Et medlem, der har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af foreningens vedtægter eller tilsvarende ukollegial optræden, kan ekskluderes fra foreningen af en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 10

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, og der indkaldes hertil med mindst 6 ugers varsel ved særlig skrivelse til hvert enkelt medlem med angivelse af sted, dato og klokkeslæt.

Medlemmer kan begære punkter optaget på dagsordenen ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen.

Regnskab, aktivitetsplan og fuld dagsorden udsendes efterfølgende til hvert enkelt medlem senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om forslag, som er medtaget på den aktuelle dagsorden. Kun aktive medlemmer har stemmeret. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Forelæggelse af næste års aktivitetsplan og budget
 5. Fastsættelse af kontingent og indskud
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Valg af 2 kritiske revisorer (medlemmer) og en statsautoriseret revisor
 11. Eventuelt

§ 11

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter samme regler som ordinær, dog er tidsfristen 14 dage for skriftlig meddelelse med dagsorden herom til hvert enkelt medlem, og punkter 2-5 og 7-10 fra dagsordenen i § 10 kan udelades.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis dette begæres af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 20% af de aktive medlemmer.

Efter modtagelse af underskreven begæring herom skal bestyrelsen inden 4 uger foranledige afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde begrundet forslag til dagsorden. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling skal indeholde de forslag, som angivet i begæringen.

Bestyrelsen kan herudover sætte emner på dagsordenen.

§ 12

Afstemning på generalforsamlinger skal foretages skriftligt, hvis dette begæres af mindst en fjerdedel af mødedeltagerne.

Beslutningerne fra dagsordenen vedtages med simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Ændringer i vedtægter kræver dog 2/3 flertal af de fremmødte. Opløsning af foreningen kræver 2/3 flertal af de fremmødte samt tillige, at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Til tillidsposter kan kun vælges aktive medlemmer, der ikke er fyldt 67 år. Til tillidsposter for DANSKE MALERMESTRE kan herudover kun vælges medlemmer, der har direkte medlemskab af DANSKE MALERMESTRE. Referat fra generalforsamlingen skal underskrives af dirigenten og udsendes til hvert enkelt medlem senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen.

§ 13

Opløsning af foreningen skal altid fremlægges på ordinær generalforsamling og efterfølgende bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue efter den ekstraordinære generalforsamlings valg én eller flere uddannelsescentre, som formidler undervisning til skiltemalerfaget.

§ 14

Bestyrelsen består af én formand og fire bestyrelsesmedlemmer. De vælges alle for to år ad gangen, således der hvert år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Bestyrelsen vælges fortrinsvis med bred geografisk repræsentation.

Der skal udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne.

§ 15

Bortset fra formanden er foreningens bestyrelse selvkonstituerende og fastsætter selv sin egen forretningsorden. bestyrelsen udpeget selv foreningens repræsentanter i andre bestyrelser og udvalg, hvor foreningen repræsenteres. Formanden tegner foreningen og er dennes offentlige repræsentant.

§ 16

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer.

§ 17

Foreningens kontingent opkræves af DANSKE MALERMESTRE sammen med organisationskontingentet og indsættes på foreningens bankkonto, der alene administreres af foreningens bestyrelse under ansvar over for generalforsamlingen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2002 Ole Draborg, dirigent.

Om uddannelsen

Skiltetekniker uddannelsen gennemføres i nært samarbejde med 2 tekniske skoler:

TEC
Øst: TEC, Teknisk Erhvervskole Center, Frederiksberg

TSS
Vest: TSS, Teknisk Skole Silkeborg

Læs mereBliv medlem!

Klik her og læs om alle fordelene ved at være medlem af Skiltebranchen i Danmark!


Skiltebranchen i Danmark • Håndværkets Hus • Islands Brygge 26 • Postboks 1989 • 2300 København S • Tlf. 3263 0370

Copyright © Skiltebranchen i Danmark 2016 • Siden vedligeholdes af Villumsign.dkKontakt webmaster